Medisch pedicure praktijk Hazendans 06 54 670 503

  Manon Willemsen                           Uw voeten, Mijn zorg

AVG en Algemene voorwaarden

Pedicure praktijk Hazendans doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Vóór iedere pedicure behandeling bij Manon Willemsen van Pedicure Praktijk Hazendans vindt er altijd een persoonlijk gesprek plaats over de toestand van uw voeten, eventuele pijnklachten en wensen en het gebruik van medicijnen, het hebben van reuma, diabetisch, of volgen van een chemo kuur. Hierbij is het verder niet nodig om uw persoonlijke gegevens te noteren of op te slaan! 

Indien er bij hoge uitzondering wél gegevens worden gevraagd en opgeslagen dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht én geldt onderstaand ivm AVG


Pedicure praktijk Hazendans houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Pedicure praktijk Hazendans in ieder geval:
* uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zijnde een professionele 
pedicure voetbehandeling;
* verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn om een 
professionele pedicure voetbehandeling uit de kunnen voeren;
* vraagt om uw schriftelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
* passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw 
persoonsgegevens gewaarborgd is;
* geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden 
waarvoor ze zijn verstrekt aan Pedicure praktijk Hazendans;
* op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteert.
Pedicure praktijk Hazendans is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De cliënt voorziet pedicure praktijk Hazendans tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de praktijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Indien de cliënt op een later tijdstip over nieuwe aanvullende informatie beschikt waarvan hij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het zorgvuldig uitvoeren van de pedicure behandeling, voorziet hij pedicure praktijk Hazendans van deze informatie tijdens de eerstvolgende afspraak.
 
Verwerking van persoonsgegevens
Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is een professionele pedicure voetbehandeling voor de klanten. Hiervoor wordt door Pedicure praktijk Hazendans :
* de verstrekte persoonsgegevens geregistreerd én;
* persoonsgegevens vastgelegd in het kas/bankboek als onderdeel van de verplichte financiële administratie.
De volgende persoonsgegevens worden door Pedicure praktijk Hazendans verwerkt:
* N.A.W.E.T. (naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoon) gegevens etc. noodzakelijk voor administratie, 
facturering (indien nodig) en contacten met andere zorgverleners/medische disciplines;
* voetklachten en medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals diabetes mellitus, reuma, 
vaatproblemen, neuropathie, allergieën, huidproblemen, hartproblemen, gebruik van medicijnen, chemotherapie, bestraling enz.;
* foto’s van voeten voor de controle van de vooruitgang van de behandeling;
* BSN nummer en zorgverzekeraar gegevens ten behoeve van de vergoeding van het honorarium (of een gedeelte hiervan) 
van de pedicure voetbehandeling(en) door de zorgverzekeraar/podotherapeut/ketenzorg.
 
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan uw pedicure geeft, kunnen wij aan andere zorgverleners verstrekken indien dit noodzakelijk is voor een optimale voetverzorging en u hiervoor toestemming heeft gegeven in het formulier “Toestemming registratie Persoons- en Medische gegevens” van Pedicure Indien een derde partij wordt ingehuurd door Pedicure praktijk Hazendans, wordt er een verwerkersovereenkomst met deze partij afgesloten waarin afspraken worden gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
 
Binnen de EU
Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn binnen de EU.
 
Minderjarigen
Pedicure praktijk Hazendans verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 
Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden door Pedicure praktijk Hazendans opgeslagen voor een periode van maximaal 15 jaar na de laatste voetbehandeling volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 
Beveiliging
Pedicure praktijk Hazendans heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
* Alle personen die namens pedicure praktijk Hazendans van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 
geheimhouding daarvan;
* We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoorden op al onze systemen;
* De persoonsgegevens zijn beveiligd door security software;
* We zorgen voor de versleuteling van al uw persoonsgegevens;
* Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
* Wij versleutelen de back-ups van de persoonsgegevens en bewaren deze achter slot en grendel;
* Persoonsgegevens op papier worden achter slot en grendel bewaard;
* We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
* Iedere medewerker is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Pedicure praktijk Hazendans van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Indien u Pedicure praktijk Hazwendans geen toestemming geeft om uw persoonsgegevens te registreren kan Pedicure praktijk Hazendans geen voetbehandeling uitvoeren.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Pedicure praktijk Hazendans te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij, indien u Pedicure praktijk Hazendans hierom schriftelijk verzoekt en schriftelijk toestemming geeft. Pedicure praktijkHazendans kan u vragen om legitimatie voordat er gehoor kan worden gegeven aan voornoemde verzoeken.
U heeft altijd het recht uw toestemming in te trekken. Indien u hiertoe besluit, zal Pedicure praktijk Hazendans u geen pedicure voetbehandeling meer kunnen geven.


Indien de cliënt een klacht heeft over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met Pedicure praktijk op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

1. Algemeen.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Medisch pedicure Manon Willemsen en een cliënt waarop Medisch pedicure Manon Willemsen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen Medisch pedicure Manon Willemsen.

Medisch pedicure Manon Willemsen zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Medisch pedicure Manon Willemsen  zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


3. Afspraken.

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Medisch pedicure Manon Willemsen melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Medisch pedicure Manon Willemsen het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Medisch pedicure Manon Willemsen de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Medisch pedicure Manon Willemsen moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.


4. Betaling.

Medisch pedicure Manon Willemsen vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw.  Medisch pedicure Manon Willemsen vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pintransacties te voldoen.


5. Persoonsgegevens & privacy.

De cliënt voorziet Medisch pedicure Manon Willemsen vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Medisch pedicure Manon Willemsen  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.Medisch pedicure Manon Willemsen  neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Medisch pedicure Manon Willemsen behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt Volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Medisch pedicure Manon Willemsen zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


6. Geheimhouding.

Medisch pedicure Manon Willemsen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Medisch pedicure Manon Willemsen verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


7. Aansprakelijkheid.

Medisch pedicure Manon Willemsen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Medisch pedicure Manon Willemsen is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.


8. Garantie.

Medisch pedicure Manon Willemsen geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:


• De cliënt andere producten dan de door Medisch pedicure Manon Willemsen geadviseerde heeft gebruikt.

• De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.

• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.

• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.


9. Beschadiging & diefstal.

Medisch pedicure Manon Willemsen  heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Medisch pedicure Manon Willemsen meldt diefstal altijd bij de politie.


10. Klachten.

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Medisch pedicure Manon Willemsen. Medisch pedicure Manon Willemsen moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Medisch pedicure Manon Willemsen de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Medisch pedicure Manon Willemsen en Klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.


11. Behoorlijk gedrag.

De cliënt behoort zich in het bijzijn van Medisch pedicure Manon Willemsen behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch pedicure Manon Willemsen het recht de behandeling zonder opgaaf van redenen te stoppen.


12. Recht.

Op elke overeenkomst tussen Medisch pedicure Manon Willemsen en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


AVG